Panoramaweg 27 6721 MK Bennekom
info@orpartners.nl - 06 30946214Welkom op onze website!

 

OR PARTNERS verzorgt scholing, advies en secretariaatstaken voor Ondernemingsraden.

Wij zijn een low profile organisatie, die de mening heeft, dat de Ondernemingsraad de smeerolie is voor een organisatie; de Ondernemingsraad heeft immers de taak te zorgen voor een zorgvuldige afweging tussen zakelijke en personele belangen en heeft daardoor de positie om  – samen met de werkgever – te zorgen voor draagvlak van uit te voeren besluiten.

Door het advies- en instemmingsrecht heeft de Ondernemingsraad de mogelijkheid om een essentiële bijdrage te leveren aan het vormen van beleid en – vooral – de wijze, waarop bij de uitvoering van het beleid wordt omgegaan met de personele gevolgen.

Een goede werkrelatie - met begrip voor wederzijdse posities - met de werkgever, maar vooral de kwaliteit van de Ondernemingsraad is hierbij van essentieel belang.Ondernemingsraden

Ondernemingsraden zijn de smeerolie binnen het bedrijf; zij kunnen een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van de organisatie en de positie daarin van de medewerkers en het bedrijf. Door het advies- en instemmingsrecht heeft de Ondernemingsraad de mogelijkheid om een essentiële bijdrage te leveren aan het vormen van beleid en – vooral – de wijze, waarop bij de uitvoering van het beleid wordt omgegaan met de personele gevolgen.
Een goede werkrelatie - met begrip voor wederzijdse posities - met de werkgever, maar vooral de kwaliteit van de Ondernemingsraad is hierbij van essentieel belang.
Het Overleg met de Ondernemingsraad is gericht op het komen tot afspraken, waarbij de belangen van én de organisatie én de medewerkers tot haar recht komen.

OR Partners wil op basis van haar kennis en ervaring de Ondernemingsraad ondersteunen bij het verkrijgen, behouden of versterken van deze rol/positie.


Scholingsrecht.

Een Ondernemingsraad heeft per jaar recht op minimaal 5 dagen scholing; dit recht is verankerd in de Wet op de Ondernemingsraden. Ook OR-commissies hebben recht op scholing. De Ondernemingsraad bepaalt geheel zelfstandig of, waarover en bij wie de scholing wordt gevolgd. De werkgever is verplicht de kosten van de scholing te betalen.


Scholing.

Scholing kan verschillende doelen hebben, zoals kennisverbreding, uitbreiding vaardigheden, versterking van de Ondernemingsraad intern of de relatie met de werkgever. Dit kan gebeuren door maatwerkscholing voor de gehele Ondernemingraad of OR-commissie.

OR Partnersverzorgt uitsluitend maatwerkscholing; het werken met één Ondernemingsraad en een programma, dat volledig gericht is op de situatie van die Ondernemingsraad, geeft het sterkste leereffect.


Werkwijze.

Vrijblijvend gesprek

Tijdens een vrijblijvend gesprek met een van onze trainers, worden de scholingswensen van de Ondernemingsraad besproken.

Binnen 3 dagen wordt een schriftelijke offerte toegezonden, waarin opgenomen:
een conceptprogramma op basis van de afspraken in het gevoerde gesprek
* een planning/dagindeling van de trainingsonderdelen en/of beoogde activiteiten
* de kosten.
Indien de Ondernemingsraad akkoord gaat met het voorstel, wordt dit vastgelegd en neemt de trainer contact op om de data vast te leggen en de lokatie te bespreken.
Enige dagen vóór de scholing wordt contact met de Ondernemingsraad opgenomen, om eventuele aanpassingen van het programma te bespreken.


Externe Ondersteuning.

De OR kan een belangrijke rol vervullen bij - vooral – de wijze van uitvoering van de door de werkgever voorgelegde besluiten.

Bij advisering door de Ondernemingsraad gaat het meestal om de P&O-aspecten van het voorgelegde besluit, waarbij de werkgever het advies van de Ondernemingsraad in principe moet volgen.

Bij instemming gaat het over het personeels- en ARBO-beleid binnen de organisatie. In principe mag de werkgever niet afwijken van de instemmingsbeslissing van de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad heeft echter in veel situaties geen functionele kennis van deze onderwerpen en daarbij speelt ook het tijdprobleem van de leden regelmatig mee. Het inschakelen van externe ondersteuning kan dan een oplossing zijn. Op basis van de wensen van de Ondernemingsraad worden afspraken vastgelegd over de momenten van externe inzet en de bijbehorende kosten.

De werkgever is verplicht de kosten van externe ondersteuning te betalen, mits de Ondernemingsraad de werkgever vooraf heeft geïnformeerd.


Secretariaat.

In een aantal gevallen heeft de Ondernemingsraad de mogelijkheid een ambtelijk secretaris in te huren; dit meestal om de belasting voor de leden te beperken.

Bij OR Partners bestaat de mogelijkheid tot inhuur van een ambtelijk secretaris.

OR Partners kent 2 varianten:

1. de ondersteunend ambtelijk secretaris, die ondersteunende administratieve diensten verricht, zoals verzorgen van de agenda, verslagen, uitnodigingen, etc.
2. de inhoudelijk ambtelijk secretaris, die naast eerder genoemde taken ook de inhoudelijke voorbereiding van adviezen en instemmingsbeslissingen van de Ondernemingsraad op zich neemt.
De werkgever moet akkoord gaan met het inhuren van een secretaris.


Ondersteuning per email.

Iedere Ondernemingsraad is vrij om per email aan OR Partners een vraag voor te leggen; beantwoording is gratis.